Welcome to our survey

Please choose your language:

Përfshirja e Komunitetit Rom–Fleta e Rezultateve për Politikat Vendore – Lokalni Scorecard

Uključivanje Roma – Lokalni Scorecard

Inkluzija Roma – Rezultati na lokalnom nivou

Roma Inclusion - Local Scorecard

Roma Inclusion - Local ScorecardIncluziunea Locală a romilor

Dotazník - Inklúzia Rómov

Ромското включване - Local Scorecard

Dotazník - Inkluze Romů – Lokalni Scorecard

Roma integráció – helyi pontozási rendszer (Scorecard)

Вклучување на Ромите - Локални карти за оценување

Roman İçermesi – Yerel Yönetimleri Puanlama Kartı

Kosovo - Local Scorecard

Serbia - Local Scorecard